Algemene voorwaarden

VAN:
Mijn-Tuinberegening.nl
Postadres:
Oude Doetinchemseweg 48
7038 EJ Zeddam

Kantoor:
Oude Doetinchemseweg 48
7038 EJ Zeddam

E-mailadres: info@mijn-tuinberegening.nl
KvK-nummer: 55413447
BTW-identificatienummer: NL209086105B01

Artikel 1: Toepasselijkheid


1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Mijn-Tuinberegening.nl doet, op alle overeenkomsten die zij sluit op afstand en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. De aanbieder/leverancier is Mijn-Tuinberegening.nl. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.
1.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever of andere algemene voorwaarden gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld via www.mijn-tuinberegening.nl. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de opdrachtnemer zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 2 Aanbiedingen


2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden via elektronische weg.
2.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Een voorbehoud in het beeldmateriaal wordt gemaakt daar niet van elk artikel een juiste afbeelding voorhanden is. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
2.4 Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.
2.5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst


3.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van opdrachtnemers aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden
3.2 Indien koper het aanbod langs elektronische weg heeft bevestigd en betaald, bevestigt opdrachtnemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Na ontvangst van de bevestigingsmail van opdrachtnemer aan opdrachtgevers opgegeven e-mailadres, is de geplaatste bestelling opgenomen en zal worden verzonden.
3.3. Na akkoord van de betaling kan opdrachtnemer niet meer van bestelling afzien en kunnen bestelde artikelen niet retour gezonden worden door opdrachtgever.
3.4. Indien er technische mankementen plaatsvinden, waardoor er fouten in bestelfase plaatsvinden en opdrachtgever hier melding van krijgt, dient opdrachtgever dit onmiddellijk en schriftelijk via elektronische weg kenbaar te maken.
3.5 Opdrachtnemer treft technische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
3.6 Opdrachtnemer kan zich- binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al de feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 Levering


4.1 Opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van geplaatste bestellingen op www.mijn-tuinberegening.nl.
4.2 Als plaats van levering geldt het adres dat opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt.
4.3 Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Bezorging van aankopen geschiedt tegen een transportvergoeding.
4.4.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal opdrachtnemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, waarbij voor opdrachtnemer in geen enkel geval sprake is van een fatale termijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt opdrachtgever hiervan via digitale wijze bericht. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
4.5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal opdrachtnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van opdrachtnemer.
4 6.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever bij opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.7. Indien een zending niet door de geadresseerde wordt geaccepteerd of retour wordt gezonden, en/of een zending onbestelbaar is wegens een onjuiste adressering, wordt deze teruggezonden naar opdrachtnemer. Retourkosten worden door opdrachtnemer in rekening gebracht bij opdrachtgever.
4.8. Indien de zending niet kan worden afgeleverd omdat op het afleveradres niemand wordt aangetroffen, gaat de zending retour depot. Opdrachtgever wordt door middel van een notificatie, welke wordt achtergelaten op het afleveradres, over de bezorging geïnformeerd. Indien door opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de eerste bezorging wordt gereageerd, wordt de zending afgeleverd bij de opdrachtnemer, waarbij lid 7 van overeenkomstige toepassing is.
4.9 De in lid 3,5,7 en 8 genoemde kosten zijn per product verschillend.

Artikel 5 Garantie


5.1 Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
5.2 Opdrachtnemer geeft geen garantie aangezien de producten op maat worden gemaakt aan de hand van de opgegeven maten en opdrachtnemer niet kan controleren of de producten op de juiste wijze worden gebruikt bij eventele montage.
5.3. Indien producten bij aflevering beschadigd blijken, is artikel 8 van toepassing.

Artikel 6 Monsters en modellen


6.1 Indien bij hoge uitzondering door opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever een model of monster is getoond of verstrekt, dan staat opdrachtnemer er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding. Voorbeelden op www.mijn-tuinberegening.nl gelden altijd als wijze van aanduiding.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud


7.1. Opdrachtnemer blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan, inclusief eventuele (invordering)kosten en rente.

Artikel 8 Onderzoek


8.1 De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
8.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering via digitale wijze, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld met fotografie van de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
8.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking te melden aan opdrachtnemer met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde.
8.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer en op de wijze zoals door opdrachtnemer aangegeven.

Artikel 9 Risico-overgang


9.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 10 Prijsverhoging


10.1 Indien opdrachtnemer met de koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
10.2 Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij – de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet of – indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 11 Betaling


11.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling door opdrachtgever vooraf te geschieden.
11.2. Betaling geschiedt online via een payment provider. Nadat de betaling is bevestigd, plaatst opdrachtgever definitief de bestelling.
11.3 Indien betaling (door ons bij hoge uitzondering schriftelijk bevestigd) niet vooraf plaatsvindt, dient opdrachtgever deze te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
11.4 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
11.5 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
11.6 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de koper jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
11.7 Opdrachtnemer heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
11.8 Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Betaling door opdrachtgever kan niet worden verrekend, opgeschort of gekort. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 12 Klachtenprocedure


12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd via het digitale klachtenformulier, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij opdrachtnemer, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd. Het klachtenformulier is online in te vullen.
12.2 Ingediende klachten worden binnen 5 werkdagen beantwoord, gerekend vanaf datum van ontvangst van de klacht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding


13.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
13.2 Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.4 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Vrijwaringen


14.1 De koper vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
14.2 Indien de koper aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten


15.1 Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
15.2 Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
15.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de opdrachtnemer tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
15.4 Alle door opdrachtnemer eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
15.5 Alle documenten welke op www.mijn-tuinberegening.nl worden getoond zijn eigendom van opdrachtnemer en mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden overgenomen of verveelvoudigd, bij gebreke waarvan opdrachtgever jegens opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is van € 50.000,- per overtreding dan wel gebeurtenis.

Artikel 16 Aansprakelijkheid


16.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot aantoonbare opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Voornoemde aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade en dit tot maximaal een bedrag gelijk aan het bedrag van de verzekerde som dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door opdrachtnemer gesloten verzekering wordt uitgekeerd (verminderd met het eigen risico).
16.2 Alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte c.q. gevolgschade (zoals immateriële schade, bedrijfsschade, gederfde omzet/winst etc.) is uitgesloten.
16.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geleden schade van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik van door opdrachtnemer geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten. Ter zake van adviezen die opdrachtnemer verstrekt zonder dat daaraan een uitdrukkelijk op het verstrekken van advies gerichte schriftelijke overeenkomst ten grondslag ligt, is alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitgesloten, behoudens voor zover er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer.

Artikel 17 Overmacht


17.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen, waaronder bijvoorbeeld ook ontbrekende of gebrekkige levering door de leverancier van opdrachtnemer.
17.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
17.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
17.5 Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Geschillen


18.1 De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 Toepasselijk recht


19.1 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden


20.1 Deze voorwaarden zijn opvraagbaar bij Mijn-Tuinberegening.
20.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
20.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

X

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.